Salgs – og Leveringsbetingelser MUSH

Nedenstående Salgs- og Leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra MUSH Denmark ApS. 

Om os:
MUSH Denmark ApS
Vang Mark 28
9380 Vestbjerg
CVR: 31262291
Telefon: +4528519810
Mail: morten@mushdanmark.dk
Hjemmeside: https://shop.mush.dk/

Salgs- og Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for MUSH Denmark ApS og Køber, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt. MUSH Denmark ApS er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Salgs- og Leveringsbetingelserne, med mindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem MUSH Denmark ApS og Køber. MUSH Denmark ApS er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selv om MUSH Denmark ApS ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

Produktbeskrivelser og fodringsvejledninger er tilgængelige i vores Infocenter MUSH, samt på de enkelte produkter.

1. Ordrebekræftelse
Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget MUSH Denmark ApS skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet, i form af endelig faktura.

2. Logistikgebyr
Ordrer fra Lageret i Vestbjerg:
Bestillinger under 24 Kg koster 85 kr. i gebyr.
Bestillinger mellem 24 Kg og 150 Kg koster 150 i gebyr
Bestillinger over 150 Kg koster 199 i gebyr
Der sendes byttepaller fra Vestbjerg, og det er kundens ansvar at sørge for der er en byttepalle klar til transportøren.

Ordrer fra Finland:
Bestillinger under 100 Kg kan IKKE håndteres.
Bestillinger mellem 100 Kg og 200 Kg koster 600 i gebyr.
Bestillinger der overstiger 200 Kg koster 199 i gebyr.
Der sendes IKKE byttepaller fra Finland.

3. Leveringstidspunkt og transport
Levering af varer fra MUSH Denmark ApS anses for sket, ved overgang til første fremmede fragtfører. Forsendelsen af varer sker med Bring og Nagel-Liller. Leveringstiden er almindeligvis 7 dage, hvis bestillingen er MUSH Denmark ApS i hænde inden klokken 16 en given onsdag.

4. Forsinkelse
Såfremt MUSH Denmark ApS ikke leverer til aftalt tid, kan Køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist kan køber skriftligt hæve købet. Et evt. erstatningskrav mod MUSH Denmark ApS er begrænset i henhold til pkt. 11 og pkt. 12.

5. Risikoen for varerne
Risikoen for de købte varer overgår til Køber, ved levering til første fremmede fragtfører. Det er derfor NØDVENDIGT, at KØBER kontrollerer pallen ved modtagelse, og får eventuelle skader noteret på fragtbrevet.
MUSH Denmark ApS yder ikke refusion/godtgørelse/erstatning af skadede varer, medmindre det er noteret på fragtbrevet.
Vælger Køber at tillade fragtføreren at stille varerne uden underskrift, hæfter Køber selv for eventuelle skader.
Ved skade, afhenter godstransportøren det skadede hos Køber.

6. Reklamation
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra MUSH Denmark ApS, skal påberåbes uden ugrundet ophold til morten@mush.dk

7. Klager
For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, MUSH Denmark ApS har stillet dig i udsigt, hvilket er hvad der fremgår af bagsiden på posen.

8. Pris og betaling
I denne butik kan du bestille dine varer online og betale ved enten kort, mobilepay eller kontooverførsel.
Alle priser i MUSH Denmark ApS – på web-adressen http://shop.mush.dk – er ekskl. Moms.
MUSH Denmark ApS forbeholder sig retten til at ændre priser på baggrund af eksempelvis valutakurs-udsving samt prisforhøjelser fra Leverandører og Producenter.

Betaling skal ske inden for de rammer fastsat ved den metode Køber vælger v. checkud, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem MUSH Denmark ApS og Køber.

Ved betaling med firmakort pålægges der (af kortudsteder) et betalingsgebyr på op til 1,95% af købesummen.

9. Ændringer
MUSH Denmark ApS produkter bliver løbende opdateret, og disse ændringer sker uden varsel.
MUSH Denmark ApS vil dog løbende opdatere produktbladene i Infocenter MUSH, hvilket Køber altid bør holde sig up to date på.
MUSH Denmark ApS vil i tilfælde af større ændringer være behjælpelig og udsende mails om ændringerne.

10. Produktansvar
Et eventuelt produktansvar, som er omfattet af Lov om produktansvar, afgøres i henhold hertil. Såfremt der 
rejses krav om produktansvar, som ikke er omfattet af Lov om produktansvar, begrænses MUSH Denmark ApS ansvar til leverancens værdi.

11. Følgeskader/Indirekte tab
MUSH Denmark ApS er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Salgs- og Leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af indtjening, tab af goodwill eller tab af data.

12. Force majeure
MUSH Denmark ApS er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for MUSH Denmark ApS rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, slow-down, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning, epidemier, usædvanlige naturbegivenheder, herunder men ikke udelukket til, storm og kraftig blæst, oversvømmelse, hårdt vintervejr, lynnedslag, meteornedslag og vulkanudbrud. 
Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af 
annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod MUSH Denmark ApS.

13. Delvis ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i disse Salgs- og Leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige 
eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed 
påvirkes eller forringes deraf.

14. Ejendomsforbehold
MUSH Denmark ApS forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted.

15. Forbud mod videresalg
Produkter må ikke videresælges til personer uden for gruppen af almindelige slutbrugere, herunder andre forhandlere eller virksomheder.
Videresalg der kan sidestilles med distribution er øjeblikkeligt opsigelsesgrundlag, og MUSH Denmark ApS kan kræve erstatning i det omfang der er lidt et tab.

16. Forhandler-rabat
De endelige forhandlerpriser, med fuld rabat, fremgår ved køb af hver vare på siden – modsat tidligere hvor man kunne opnå markedsføringstilskud.

17. Håndtering af produkter
Produkter købt af MUSH Denmark ApS må udelukkende sælges i Original Emballage.
Køber må på ingen måde, eller i noget omfang, ompakke produkterne eller ændre poserne, uden skriftlig tilladelse fra MUSH Denmark ApS.

18. Værneting
Værnetinget for vores samhandel er Retten i Aalborg.